Search
Close this search box.

Algemene Voorwaarden

  • U ontvangt maandelijks een factuur. Deze dient voldaan te worden binnen 15 dagen na afschrift. Basten Trainingen is niet BTW-plichtig.
  • Bent u of uw kind verhinderd te komen dan dient dit uiterlijk 24 uur van te voren bekend te zijn anders wordt de behandeltijd in rekening gebracht.
  • Indien de leerling en ouders de ondersteuning voortijdig willen beëindigen, zal dit 14 dagen van tevoren schriftelijk of per mail meegedeeld worden. De geplande behandelingen in deze periode zullen dan in ieder geval in rekening gebracht worden.
  • De Remedial Teacher is geregistreerd bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers onder nummer 161956 en werkt volgens het beroepsprofiel en de gedragscode van de LBRT. Dit houdt in dat zij zich verplicht tot een professionele en maximale inzet. Zij heeft echter geen resultaatverplichting. De Remedial Teacher verleent op verzoek inzage in het beroepsprofiel en de gedragscode.
  • Ouders verlenen toestemming aan de Remedial Teacher om contact te leggen met de school en de leerkracht voor het opvragen van relevante gegevens en afstemming van de inhoud van de ondersteuning.
  • Indien door omstandigheden een training onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Basten Trainingen zo snel mogelijk zorgen voor een vervangende training. Indien vervanging niet mogelijk is en Basten Trainingen de training annuleert, zal het cursusgeld gerestitueerd worden aan de opdrachtgever. De opdrachtgeer heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding.
  • Het auteursrecht van het cursusmateriaal berust bij de auteurs van de methode.
  • Op geschillen tussen Basten Trainingen en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.